Dvorakova simpsonovi

of 20

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
20 pages
0 downs
9 views
Share
Description
1. Simpsonovi 2. Antropologie médiíOpozorování seriálu jakoprostředku k reprodukcigenderových stereotypůO Autorka: Bc. Alžběta Dvořáková 3. metodologieO…
Transcript
 • 1. Simpsonovi
 • 2. Antropologie médiíOpozorování seriálu jakoprostředku k reprodukcigenderových stereotypůO Autorka: Bc. Alžběta Dvořáková
 • 3. metodologieO Pozorovala jsem celkem 40 dílů seriáluO Hledala jsem předkládáné genderovéstereotypyO Srovnání celé první a celé poslední série(zda je v tomto ohledu změna/ posun)
 • 4. InspiraceO Podobným způsobem byla „analyzována“kniha Harry Potter, kde hlavní role jsoujednoznačně mužské (Harry, kamarádRon, protivník Voldemort, ředitel školyBrumbál, kmotr Sirius), role ženské jsouvždy podřadnější, méně důležité; mužizde silní, stateční, ženy křehké, citlivéO V této práci se zaměřuji předevšímgenderové stereotypy
 • 5. teoretické pozadíO teorie genderu a rozdělení genderovýchrolí v rámci rodinyO teorie genderově rozdílné socializace dětí
 • 6. Představení jednotlivýchnejdůležitějších postav:O MargeO HomerO LisaO Bart
 • 7. MargeO Matka, která o všechnyostatní členy rodinypečujeO Bez zaměstnáníO Udržuje dům – v mnohascénách žehlí, uklízí…O Chodí nakupovatO Ideál dobré matky aposlušné oddanémanželkyO SubmisivníO PasivníO Téměř vždyzodpovědná, moudráO Nestranná k dětem, ikdyž nejsou stejněposlušní
 • 8. HomerO Otec/manželO HloupýO NezodpovědnýO Chová se často jako dítěO Líný, tlustýO Miluje jídloO Často v hospodě (s jinýmimuži)O Parodie na mužský ideál- až na výjimku toho, že máplacenou práci, díky níž živírodinu (v tomto ohledustereotyp)
 • 9. LisaO DceraO Inteligentní, vzdělanáO UvědoměláO VychovanáO MorálníO Ztělesněním ideální dceryO Má mnoho zájmů (hrajena hudební nástroj, členkav hnutí na ochranupřírody, čte, poslouchájazz …)O Pozitivní vztah ke školeO Opakem svého bratra
 • 10. BartO SynO Rošťák, problémovýO Ve škole neprospíváO Bez mimoškolních aktivitO Poflakuje se s ostatnímiklukyO Nechová se podlenorem, ale vše je muvždyodpouštěno, protože uchlapců je normální, žejsou takoví
 • 11. Rozdíly mezi manželiMarge- Nakupuje, stará seo dům- Chystá pokrmy- Pečuje o batoleMeggie- Iniciátorkou vkontextunáboženství- Nejčastěji je domaHomerO Má placenoupráci, do níždocházíO Chodí na pivo, a topouze s jinýmimuži, v hospoděnebývají žádnéženyO Od Marge vyžadujepsychickou podporu
 • 12. Rozdíly mezi dětmiLisa BartO Poslušná z přesvědčeníO Jednáuvědoměle, vyspěle; stím souvisí mnohozájmů, nejvýraznějivyobrazena hra nasaxofon (s tím spojenadlouhodobá píle)O Vzorem Dalajláma afeministky, váží si obourodičůO Notorický „sígr“O Neúspěchy ve školeO Kolem něj témašikany (spojeno schlapci)O Jeho vzorem ŠášaKrusty – dětský bavičO Rodiče pro něj nejsouautoritou
 • 13. Příklady situací – scén, kteréreprezentují stereotypyO Homer se ptá Marge: „Kde máme prodlužovačku?“O Marge odpovídá: „Mezi ostatním nářadím.“- Což značí o Homerově neorientaci, a naopakMargeině přehledu o domácnosti.
 • 14. O Homer se doma pere s Bartem, přicházíMarge, a okřikne je, že spor měli vyřešit slovy.Homer jí na to odpovídá: „Jo, to fungujemožná mezi holkama..“- podporuje syna ve rvačkách, je patrná odlišnávýchova Lízy a Barta
 • 15. O Marge je mimo domov, protože slaví narozeniny, oděti se výjimečně stará Homer.O K večeři mají pizzu.O Při večeři dětem Homer říká: „Alespoň si vás takyužiju, máma je s váma pořád, tak teď je řada na mě!“- Není schopen uvařit, proto objednává hotové jídlo.- Explicitně přiznává většinovou péči matky.
 • 16. O Učitel říká chlapcům na školním výletě: „Kluci jsouve všech předmětech horší, protože náš vzdělávacísystém upřednostňuje dívky. Vyvyšuje hloupépocity a právo být jiným.“ Millhouse, zženštilýkamarád Barta, odpovídá: „Ale mě bavilo číst,‘Kluci pláčou!‘“, na to mu ale učitel odpovídá: „Alekluci nepláčou!! Kluci musí objevovat, tvořit a pakto zničit a znovu tvořit a tak pořád dokola!“- Příklad diametrálně odlišné socializace dívek achlapců
 • 17. O Homer ztratí práci, a je frustrován, že nemůžežádnou jinou najít. Rozhodne se, že spáchásebevraždu, a v dopise na rozloučenou píše:„Drahá rodino, až budete číst tyto řádky, nebudu užmezi živými. Jako živitel jsem selhal.“O - Homer si uvědomuje svoji roli jako živitelerodiny, pokud tuto funkci neplní, je zahanben a chceukončit život
 • 18. Srovnání první a poslední sérieO Genderové stereotypy se za dobuexistence seriálu Simpsonovi přílišnezměnily, stejnětak se nezměnily jejichreprezentace v obsahu seriáluO Úvodní znělka, ve které je Homer vpráci, ale Marge nakupuje, a ve které Lisahraje na saxofon, ale Bart jezdí venku naskateboardu, se nemění, i postavyzůstávají stejné – a ty jsou základemseriálu samotného
 • 19. O Touto prezentací a výzkumem celým jsemchtěla ukázat, jakým způsobem lze objevovatstereotyp, a kde všude může být produkován areprodukovánO Tímto způsobem může být pozorována takřkajakákoli reprezentace – filmy, sdělení v TV čirádiu…O optika pozorování navíc nemusí být pouzegenderová, záleží na zájmu výzkumníka
 • 20. Použitá literatura a zdroje:O England, Paula (2008): „Emerging theories of care work.“ Pp.:364-367 In InJoan Z. Spade, Catherine G. Valentine (eds.) Kaleidoscope of Gender.London: Sage Publication.O Guiso, Luigi, Ferdinando Monte, Paola Salpienza, Luigi Zingales (2008):„Culture, gender, and math.“ Science 320: 1164-1165.O Nešpor, Zdeněk; Lužný, Dušan. (2007): Sociologie náboženství.Portál, Praha.O Petra Holá (2012): Harry Potter a feminismus: Genderové role a vzorce v dílespisovatelky Joanne K. Rowlingové(http://feminismus.cz/fulltext.shtml?x=2330867)O Rosaldo, Michelle Z. (1974): Mujer, cultura y sociedad. Una visión teórica. en:Harris, Olivia and Kate Young (eds) Antropología y feminismo.Anagrama, Barcelona.O Uhde, Zuzana (2009): „K feministickému pojetí péče jako kritické kategoriesociální nerovnosti.“ Sociologický časopis 45 (1): 9–29.O Wolf, Eric (1987): “El campesinado y sus problemas” en Maurice Godelier(1976) Antropología y Economía. Anagrama: Barcelona. pp. 208-233.O http://www.simpsonovi-tv.cz/index.php?serie=1O http://www.simpsonovi-tv.cz/index.php?serie=24
 • Advertisements
  Advertisements
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks