La web 2

of 4

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
4 pages
0 downs
14 views
Share
Description
1. La web 2.0 2.  Què és la Web 2.0? La Web 2.0 és un conjunt de serveis fàcils d’utilitzar i un conjunt detecnologies que permet crear-los a disposició de…
Transcript
 • 1. La web 2.0
 • 2.  Què és la Web 2.0? La Web 2.0 és un conjunt de serveis fàcils d’utilitzar i un conjunt detecnologies que permet crear-los a disposició de tothom. L’usuari potcrear la informació de manera lliure i responsable. Exemples d’aquests serveis són la Viquipèdia, el Flickr o el YouTube. L’usuari cera la informació i algunes pàgines permeten que els internautesescriguin els seus articles, que hi afegeixin termes nous o que corregeixinarticles que no són correctes o complets. La Viquipèdia És la hiperenciclopèdia més gran del món. És una enciclopèdia multilingüe. És una enciclopèdia lliure basada en la metodologia wiki. Tothom pot llegirels continguts. Qualsevol persona pot ser usuari. El tipus de llicència dels articles escrits és GFDL. Permet la còpia, laredistribució i la modificació dels articles. Per poder formar part de la Viquipèdia , cal donar-se d’alta com a usuari.
 • 3.  Com es busca la informació en laViquipèdia? Si es coneix el terme, s’escriu en el quadre Cerca. Hi ha un arbre temàtic anomenat Categories que permet, endinsar-se endiferents àrees. Les fotografies a Internet. Els fotoblocs. Són webs que permeten als usuaris enregistrats penjar-hi les seves fotografies.Es poden organitzar per àlbums. Contingut dels àlbums. Pot incloure qualsevol tipus de fotografies. Com es busquen les fotografies? Elprograma Picasa. Picasa permet escriure-hi el títol de la fotografia i afegir-hi comentaris. Es crea un motor de cerca d’informació del mateix tipus de Viquipèdia.
 • 4.  Accés de fotografies del programa Picasa. L’autor de la fotografia és qui decideix el tipus d’accés per a la seva obra: pot desarels àlbums per a tothom o a alguns usuaris. Els vídeos de YouTube. Emmagatzema i posa a disposició dels usuaris els vídeos de màxima durada 10minuts. Va començar amb vídeos personals, però ara conté vídeos d’institucions i políticsimportants. Permet incloure els vídeos en els blocs i les webs personals. Les presentacions del PowerPoint a Internet. És un servidor especialitzat en presentacions del tipus PowerPoint. Cada fitxerpenjat indexa les paraules per facilitar la cerca. Proporciona el codi necessari per localitzar-lo.
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks