Maos pangertenan paragraf miturut ukara lajer

of 16

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
16 pages
0 downs
21 views
Share
Description
1. MAOS PANGERTENAN PARAGRAF MITURUT UKARA LAJER Nami : Mubarok Dilma Fasa Kelas : XI Bahasa 2. MAOS??? Maos menika carakangge nduweni informasi saking sesuatu ingkang…
Transcript
 • 1. MAOS PANGERTENAN PARAGRAF MITURUT UKARA LAJER Nami : Mubarok Dilma Fasa Kelas : XI Bahasa
 • 2. MAOS??? Maos menika carakangge nduweni informasi saking sesuatu ingkang diserat lan nggepok marang pitepangan simbol ingkang arupi basa.
 • 3. CARA MAOS INGKANG PUNDI? Maos Intensif Maos Intensif punika cara maos kaliyan penghayatan sanget kangge mangertosi apa ingkang kita kedhah kuwasai.
 • 4. UKARA LAJER Ukara lajer menika pokok gagasan ingkang njiwani sedaya paragraf. Menawi ingkang kagunaanipun ingkang nggenahake kalimat kinuwih diarani kalimat panjelas.
 • 5. CIRI-CIRI UKARA LAJER Nggadahi informasi ingkang paling penting, sifatipun umum, lan wujudipun simpulan. Nanging kalimat panjelas nggenahake ukara lajer, sifatipun khusus, nuduhake tuladha-tuladha ingkang jelas yaiku alasan ingkang nguatake ukara lan bukti-bukti ingkang ngyakinake.
 • 6. Ditingali saking panggonan ukara lajer, paragraf saged dibedaaken dados paragraf dheduktif, ineratif, indhuktif lan campuran. Paragraf dheduktif?
 • 7. 1) Paragraf Dheduktif yaiku paragraf kang ukara lajere mapan ing wiwitaning paragraf. 2) Paragraf Ineratif yaiku paragraf kang ukara lajere dumunung ing tengah paragraf. 3) Paragraf Indhuktif yaiku paragraf kang ukara lajere dumunung ing pungkasaning paragraf. 4) Paragraf Campuran yaiku paragraf kang ukara lajere dumunung ana wiwitan lan pungkasaning paragraf.
 • 8. Nyengeni, ngakon, rumangsa paling bener, menika ciri khas kakak kelas wonten ing MOPD. MOPD utawi ten bahasa Indonesia artosipun “masa orientasi peserta didik” saged di gunakaken ajang balas dendam kanggenipun sebagian kakak kelas ingkang menawi gadah pengalaman ingkang mboten enak pas piyambake dados adik kelas ingkang di sengeni lan di salah-salahke. Nanging nggih mboten kedik kakak kelas ingkang sae, namung nyengeni menawi adik kelase bener ngelampahi kesalahan. MOPD piyambak anggadhahi maneka werna pendapat saking adik kelas. Nanging pendapat ingkang utama inggih punika MOPD menika wiwitan mlebet SMA kang ora
 • 9. Wangsulanipun: Paragraf indhuktif. Amargi: Ukara lajeripun menika: Nanging pendapat ingkang utama inggih punika MOPD menika wiwitan mlebet SMA kang ora enak tur di wedeni dening adik kelas. (ukara ing pungkasaning paragraf)
 • 10. Tembung Afrika asal saka basa Latin, Africa terra — "lemah Afri" (wujud jamak saka Afer) — kanggo nuduhaké bagéan lor bawana kasebut, wektu iki minangka bagéan saka negara Tunisia, papan panggonan provinsi Romawi ing Afrika. Asal tembung Afer manawa saka basa Fenisia, afar tegesé "awu" utawa saka suku Bani Ifran, sing manggon ing bagéan lor bawana iki cedhak Kartago; utawa saka basa Yunani aphrike sing tegesé "tanpa adhem"; utawa saka basa Latin aprica sing tegesé "cerah".
 • 11. Wangsulanipun: Paragraf dheduktif. Amargi: Ukara lajeripun menika: Tembung Afrika asal saka basa Latin, Africa terra — "lemah Afri" (wujud jamak saka Afer) — kanggo nuduhaké bagéan lor bawana kasebut, wektu iki minangka bagéan saka negara Tunisia, papan panggonan provinsi Romawi ing Afrika. (ukara ing wiwitaning paragraf)
 • 12. Wis rong dina iki dalan saka Prambanan menyang Klaten macet. Akeh tetumpakan kudu antri pirang- pirang jam suwene. Sing saka Klaten menyang Yogya, semono uga sing saka Yogja menyang Klaten lan Sala. Macete tetumpakan mau jebul disebabakeambroe kreteg Pandansimping. Udan gegerotan nganti seminggu suwene iku kang dadi jalarane. Pancen kreteg mau wus kepangan umur, ora kuwawa nanah gedhene banyu.
 • 13. Wangsulanipun: Paragraf ineraratif. Amargi: Ukara lajeripun menika: Macete tetumpakan mau jebul disebabakeambroe kreteg Pandansimping. (ukara ing tengah paragraf)
 • 14. Kita kabeh becike kudu ndhisikake kepentingane bangsa lan negara. Bab iku nuduhake sepira tresna kita marang bangsa lan negara kang kita panggoni iki. Sok sapa kang tresna bangsa mesthi bakal njaga katentreman lan tansah nyipta manunggaling bangsa iku wujud nyata saka tumindak ngluhurake kepentingane bangsa lan kepentingane bangsa lan negara tinimbang kepentingane pribadi utawa golongan.
 • 15. Wangsulanipun: Paragraf campuran. Amargi: Ukara lajeripun menika: Kita kabeh becike kudu ndhisikake kepentingane bangsa lan negara lan sok sapa kang tresna bangsa mesthi bakal njaga katentreman lan tansah nyipta manunggaling bangsa. (ukara ing wiwitan lan pungkasaning paragraf)
 • 16. MATUR NUWUN
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks