Romanalyse

of 16

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
16 pages
0 downs
10 views
Share
Description
1. RomanalyseBussterminalen og togstasjonenAv: Stine, Megan og Terese 2. Bussterminalenã Byggeår: 1998ã Sted: Lillestrømã Areal: 2000 m²ã Arkitekt: Petter…
Transcript
 • 1. RomanalyseBussterminalen og togstasjonenAv: Stine, Megan og Terese
 • 2. Bussterminalen• Byggeår: 1998• Sted: Lillestrøm• Areal: 2000 m²• Arkitekt: Petter Bogen
 • 3. Funksjon• Bussterminalen er for alle, som både reiser ogventer. Det er også muligheter for å kjøpe segnoe og gå på toalettet.
 • 4. Beskrivelse• Førsteinntrykket er at det er åpent og lyst.Glass er brukt på hele langveggen og gjør atlys slippes inn hele tiden. Og det er enklere åse bussene utenifra.
 • 5. • Taket er buet på hver plattform, sånn atlydene reflekterer til bare den eneplattformen. Derfor er det lite støy påbussterminalen. Og det hjelper å lage et skille.• Oppleves som en lang gang og skal gå i et medutearealet.• Grå er brukt på både gulvet og på veggene.• Det er benker på hver plattform, og de blirskilt ved hjelp av planter.
 • 6. • Vi la merke til atmursteinene påveggene, lagde et slagsmønster og gjorde sånn atterminalen blesymmetrisk. På endenevar mursteinene rød, også ble det mindre ogmindre lenger innover. Også var det null rød steinerpå midten.
 • 7. • Plattformene er tydelig skilt, og delt opp vedhjelp av blindespor. Og det er tydelige skiltersom viser nummer på plattformene. Skiltenehenger høyt oppe sånn at det blir lettere å sefra lang avstand.• Blindesporene deler også opp vente-,stå- ogsitteplassene. Nærmest vinduene erventeplassene og i midten skal man gå.
 • 8. Variasjon i rommet• Plantene, benkeneog blindesporenedeler opp hverplattform. Takethjelper også til medå dele opp rommet.
 • 9. Togstasjonen• Byggeår: 1854• Sted: Lillestrøm• Arkitekt: Schirmerog von Hanno
 • 10. Funksjon• Togstasjonen er foralle som skal reiseeller vente. Det erogsåspisested, butikk, trafikkskole, frisør, telekiosk og toalett. Det blirogså brukt somgjennomgang.
 • 11. Beskrivelse av rommet• Førsteinntrykket er at man kommer inn i etfjell fordi det er mørkt og materialene er stein.• Formen er som en langt gang. Det er stor plassog inngangene er lett og finne.• Gulvet er grått, blått tak og veggene er hvite.• Det er en rund benk og en heis foran hverplattform.• Lyset kommer gjennom et glasstak
 • 12. • For at man skal finne frem er det skilter somviser veien til riktig sted. Det er også skjermerhvor man kan se tider og plattformnummer.• Det er «lommer» foran hver plattform hvorman kan vente. I tillegg kan man vente vedtogsporene.• Det er høyttalere og noen skjermer, men detkunne vært fler skjermer. Det er ogsåinformasjon hvor man kan spørre om hjelp.
 • 13. Variasjon i rommet• For å bryte oppstore områder erdet forskjelligefarger i taket ogveggene.
 • 14. Sammenligning• Bygningene ser like utfordi har sammefunksjon og ligger sånærme hverandre atdet er lett å finne frem.• Togstasjonen virker somen gate fordi det erflere muligheter ennbare å vente på toget.• Bussterminalen virkersom en gang fordi deteneste man kan gjøre erå vente på bussen.
 • 15. • Man kunne ha bruktarealene bedre.• På bussterminalenkunne man bruktplassen ved glassveggentil flere benker.• På togstasjonen kan deha flere benker i«lommene» på hverplattform.• Vi syntes løsningen påbussterminalen er bestfordi det er meråpent, lyst og bedreplass.
 • Advertisements
  Similar documents
  Advertisements
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks